همایش خوردگی

12/04/2017

شرکت حامی فن آوران یکتا در این همایش حضور داشته و از شرکت کنندگان و سایر شرکت های مرتبط با این همایش جهت بازدید از غرفه دعوت به عمل می آورد